bodrum escort escort bodrum porno escort denizli bayan escort malatya kayseri escort bayan

Projekty

PO-PO-JUTRZE

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny
Czas realizacji:
06.2017 – 01.2018
Streszczenie:

W ramach projektu „po – pojutrze” powstała innowacja w postaci „Wirtualnej skrzynki z narzędziami jakości”. Prototyp aplikacji stanowi system prezentacji oraz doboru narzędzi jakości z wykorzystaniem techniki wirtualnej rzeczywistości (VR). Tytułowe narzędzia jakości ułatwiają w praktyce rozwiązywanie problemów jakościowych; najczęściej znajdują zastosowanie w procesach przedsiębiorstw produkcyjnych. W związku z ich przydatnością w praktyce – często są przedmiotem szkoleń.

Opracowana aplikacja powstała w ramach projektu finansowanego ze środków EFS, którego celem było poszukiwanie oraz testowanie nowych i skutecznych metod uczenia się osób dorosłych. Wyróżnioną grupą odbiorców opracowanej innowacji społecznej są pracownicy MŚP, zaangażowani bezpośrednio w realizację procesów wykonawczych.

Innowacja ułatwia przyswajanie wiedzy szkoleniowej – zostało to osiągnięte przez zastosowanie technik immersyjnej rzeczywistości wirtualnej w połączeniu z trójwymiarową wizualizacją wybranych narzędzi jakości. Powstanie aplikacji było możliwe dzięki współpracy zespołu inżynierii jakości oraz zespołu VR.

Opis wyników projektu na stronie www.popojutrze.pl oraz w załącznikach.

Mikroinnowacje-Makroefekty-Nowe-narzędzia-metody-rozwiązania-w-edukacji-dorosłych

Wirtualna-skrzynka-z-narzędziami-jakości

 

Kierownik projektu:
dr hab. inż. Beata Starzyńska

Augmented Remote Inspection Environment

Źródło finansowania:
Czas realizacji:
10-12.2016
Streszczenie:

Prowadzenie inspekcji części maszyn często wymagane jest w miejscu eksploatacji danego urządzenia (pojazdu), gdzie nie zawsze znajdują się osoby wykwalifikowane w realizacji tego typu procedur. Transport eksperta mógłby się okazać zbyt kosztowny, podobnie jak tradycyjne szkolenie operatora, natomiast prowadzenie pomiarów przez osobę niewyszkoloną tylko na podstawie ogólnych instrukcji niesie ze sobą ryzyko nieprawidłowych wyników.

System Augmented Remote Inspection Environment (ARIE) jest rozwiązaniem opartym o techniki rzeczywistości rozszerzonej, który powstał w odpowiedzi na potrzebę wspomagania prowadzenia pomiarów diagnostycznych części maszyn metodą termograficzną w laboratorium badawczym na Uniwersytecie Cranfield mieszczącym się w Wielkiej Brytanii, współpracującym z firmami z branży motoryzacyjnej i lotniczej. Wprowadzono koncepcję rzeczywistości rozszerzonej, wspomagającej w sposób wizualny proces eksploatacji systemu pomiarowego, w celu możliwości realizacji przez osoby niewyszkolone. Dodatkowo, w kluczowych momentach pracy, gdy istnieje potrzeba podjęcia decyzji, istnieje możliwość zdalnej pracy z ekspertem niebędącym fizycznie obecnym w miejscu pomiaru.

Opis Projektu: http://pm.put.poznan.pl/augmented-remote-inspection-environment/

Kierownik projektu:
dr inż. Filip GÓRSKI

Realizacja projektu w ramach programu Biostrateg

Źródło finansowania:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Czas realizacji:
Streszczenie:

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji jest członkiem konsorcjum realizującym projekt „Podniesienie efektywności wykorzystania surowca drzewnego w procesach produkcji w przemyśle” w ramach programu BIOSTRATEG finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Członkowie konsorcjum:

  • Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. – podmiot należący do Grupy Barlinek – największy w Europie producent deski warstwowej
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Technologii Drewna),
  • Instytut Technologii Drewna,
  • Politechnika Warszawska (Wydział Inżynierii Materiałowej),
  • Politechnika Poznańska (Instytut Technologii Mechanicznej, Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji).

Główny cel projektu to podniesienie efektywności wykorzystania surowca iglastego i liściastego w przemyśle drzewnym na przykładzie producenta deski podłogowej. Projekt przyniesie istotne korzyści w obszarze społecznym poprzez pozytywny wpływ na środowisko w wyniku ograniczenia zużycia surowca naturalnego oraz ograniczenie zużycia energii w procesie produkcyjnym, wzrost zatrudnienia i poprawę warunków pracy oraz rozwój nauki i gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach.

Katedra realizuje zadania związane z opracowaniem reguł doboru naddatków obróbkowych w technologii cięcia drewna na mokro warstwy wierzchniej i środkowej deski podłogowej, które mają zapewnić maksymalizację wykorzystania drewna w procesie produkcyjnym.

Kierownik projektu:

aim4it: Accessible and inclusive mobility for all with individual travel assistance (tytuł projektu w języku polskim: Mobilność bez barier z wirtualnym asystentem podróży)

Źródło finansowania:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Czas realizacji:
2014-2016
Streszczenie:

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji uczestniczy w realizacji projektu
międzynarodowego pt. „Mobilność bez barier z wirtualnym asystentem podróży”
o akronimie aim4it. Realizację projektu wspiera Urząd Miasta Poznania.
Głównym celem projektu aim4it jest zaprojektowanie rozwiązań umożliwiających
nieograniczone korzystanie ze zintegrowanego, odwołującego się do wielu
zmysłów, systemu masowego transportu publicznego, bez ograniczeń i barier,
wykluczających pasażerów o specjalnych potrzebach dotyczących poruszania się
w przestrzeni miejskiej, np. osób niewidzących lub słabo widzących,
niesłyszących, niedosłyszących, z dysfunkcjami narządu ruchu.
Plakat 1
Plakat 2

Kierownik projektu:
Dr hab. inż. Beata Starzyńska

Zbadanie możliwości zastosowania środowiska wirtualnego oraz systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich do obliczeń wytrzymałościowych wyrobów wykonywanych w przyrostowej technice modelowania uplastycznionym tworzywem sztucznym

Źródło finansowania:
Narodowe Centrum Nauki
Czas realizacji:
2011-2013
Streszczenie:

Projekt oraz jego wyniki dotyczą głównie dyscypliny o nazwie wytwarzanie przyrostowe (ang. Additive Manufacturing), znane też pod popularną nazwą „druk 3D”. Najszerzej obecnie rozpowszechnioną techniką wytwarzania przyrostowego jest technika Fused Deposition Modeling, której dotyczą badania realizowane w projekcie. Technika ta w ciągu ostatnich dwóch lat zdobyła szerokie grono odbiorców, w tym indywidualnych. Istotne jest zatem wszelkie działanie umożliwiające lepsze dopasowanie procesu wytwarzania do potrzeb i wymagań odbiorców.
Celem projektu było utworzenie metody wyznaczania naprężeń i odkształceń w wyrobach wytwarzanych za pomocą techniki druku 3D z tworzyw sztucznych (Fused Deposition Modelling). Parametry procesu drukowania 3D, szczególnie orientacja modelu w komorze roboczej podczas wytwarzania, decydują o wewnętrznej strukturze uzyskanego wyrobu. Cechy tej struktury (a zwłaszcza kierunek podziału na warstwy) mają natomiast decydujący wpływ na niemalże wszystkie właściwości uzyskanego wyrobu. W projekcie opracowano metodę uwzględniającą wszystkie cechy struktury wewnętrznej podczas analizy naprężeń i odkształceń metodą elementów skończonych. Uwzględnienie cech nastąpiło poprzez poddanie analizie MES modeli wirtualnych odwzorowujących warstwowo-niciową strukturę gotowego wyrobu kształtowanego techniką FDM. Osiągnięcie celu wymagało zebrania danych o wytrzymałości oraz innych cechach wyrobów FDM w zależności od różnych parametrów procesu, a także opracowania metody generowania bryłowego modelu CAD odwzorowującego makrostrukturę wyrobu z uwzględnieniem parametrów procesu.

Opis projektu: http://pm.put.poznan.pl/badanie-wytrzymalosci-wyrobow-fdm/

Kierownik projektu:
dr inż. Filip GÓRSKI

Opracowanie nowego – opartego na wiedzy pracowników – sposobu doboru i stosowania instrumentarium zarządzania jakością na potrzeby doskonalenia procesów wytwarzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Źródło finansowania:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Czas realizacji:
2008-2010
Streszczenie:

W wyniku realizacji projektu opracowano system wspomagania decyzji w zakresie doboru i stosowania narzędzi oraz metod zarządzania jakością (ZJ) na potrzeby doskonalenia procesów wytwarzania. Bogactwo oraz różnorodność instrumentów zarządzania jakością z jednej strony, oraz możliwości ich szerszego wykorzystania w praktyce (pokazały to przeprowadzone badania sondażowe w przedsiębiorstwach produkcyjnych), znalazły odzwierciedlenie w opracowaniu systemu, który gwarantuje użytkownikowi sięgającemu po narzędzia i metody ZJ, ich łatwe i szybkie odnalezienie. Podstawą budowy systemu stała się opracowana w ramach projektu metoda wzorca kryteriów. Jej implementacja w oprogramowanym systemie pozwoliła na zapisanie wiedzy o narzędziach i metodach ZJ w postaci zbioru cech narzędzi oraz ich możliwych stanów. Otrzymując podstawową wiedzę o narzędziach i metodach ZJ w systemie, użytkownik wie ponadto, na których etapach procesu produkcji je stosować, i rozwiązaniu jakich problemów służą. Aplikacja przeznaczona jest szczególnie do wykorzystania w MŚP; jako aplikacja interaktywna może być instrumentem szkolenia pracowników, jak i miejscem przechowywania wiedzy, której źródłem są użytkownicy systemu.

Kierownik projektu:
dr inż. Beata Starzyńska

System sterowania przepływem i jakością produkcji dla małych i średnich przedsiębiorstw umożliwiający elastyczne reagowanie na wymagania klientów i zmiany warunków produkcji

Źródło finansowania:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Czas realizacji:
2007 – 2010
Streszczenie:

Projekt dotyczył opracowania systemu wspomagającego sterowanie przepływem i jakością produkcji dedykowanego dla przedsiębiorstw realizujących produkcją jednostkowa i małoseryjną.

Opracowano model systemu obejmujące podstawowe funkcjonalności: wariantowanie procesów technologicznych, planowanie produkcji, sterowanie przebiegiem produkcji oraz ocena jakości procesów wytwarzania.  Na podstawie modelu wykonano aplikację komputerową o nazwie SZOP – System Zarządzania Operacjami Produkcyjnymi. System zawiera moduły: zasoby, wyroby, zamówienia, technologia, planowanie i sterowanie produkcją, ocena jakości. System pozwala przeprowadzić symulację procesu planowania produkcji w zakresie szeregowania zadań produkcyjnych, wariantów procesów technologicznych czego efektem są warianty harmonogramów produkcji charakteryzujące się terminami realizacji zamówień, obciążeniem stanowisk produkcyjnych oraz parametrami realizacji zleceń produkcyjnych.

System został poddany weryfikacji w warunkach laboratoryjnych (poprawność algorytmiczna i struktur baz danych, funkcjonalność systemy) i przemysłowych. Realizacja weryfikacji laboratoryjnej pozwoliła na opracowanie zajęć dydaktycznych podczas których jest wykorzystywany powstały system SZOP wraz z infrastrukturą techniczną do automatycznej identyfikacji danych. Weryfikacja przemysłowa systemu została przeprowadzona dla grupy wyrobów pierścienie synchronizatora skrzyń biegów i obejmowała porównanie wyników uzyskanych z systemu SZOP oraz uzyskanych w wyniku realizacji rzeczywistej produkcji. Analiza wykazała skuteczność systemu w zakresie planowania i sterowania produkcją.

Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Adam Hamrol

Automatyzacja projektowania i szybkiego wytwarzania zindywidualizowanych wyrobów ortopedycznych i protetycznych na podstawie danych z pomiarów antropometrycznych

Źródło finansowania:
Narodowe Centrum Badań i rozwoju
Czas realizacji:
2018 - 2020
Streszczenie:

Dlaczego obecnie proteza kosztuje około 20 tys. zł, a orteza 4 tys. zł? Bo żeby ją zrobić potrzeba dużo specjalistycznej pracy ręcznej. W projekcie chcemy ją ograniczyć, a nawet wyeliminować co w efekcie pozwoli obniżyć koszt zaopatrzenia ortopedycznego i jednocześnie dostarczyć je szybciej. Jeżeli złamiesz nogę na nartach czy deskorolce to pewnie nie chcesz czekać na usztywniacz (ortezę) przez dwa tygodnie. A gdyby było takie urządzenie do którego wkładasz złamaną nogę, a po kilkudziesięciu minutach odbierasz gotowy usztywniacz?

Opis projektu: http://pm.put.poznan.pl/szybkie-wytwarzanie-protez-i-ortez/

Kierownik projektu:
dr inż. Filip GÓRSKI

Wirtualny nauczyciel umiejętności technicznych

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny
Czas realizacji:
06 - 12.2017
Streszczenie:

Nowoczesne metody uczenia się nie polegają już na studiowaniu książek i instrukcji. Badania dowodzą, że najlepsze metody uczenia się oparte są na wielozmysłowej komunikacji, na jednoczesnym angażowaniu wzroku, słuchu, dotyku, węchu i smaku. W wirtualnej rzeczywistości coraz bardziej angażuje się te zmysły. Dlatego też do wsparcia procesu uczenia się zaproponowaliśmy aplikacje wykorzystującą rzeczywistość wirtualną.

Opis projektu:  http://pm.put.poznan.pl/wirtualne-szkolenie-pracownikow/

Kierownik projektu:
dr inż. Filip GÓRSKI

Zakup usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii w postaci zautomatyzowanego systemu projektowania i przygotowania produkcji medycznych sal operacyjnych w firmie ALVO sp. z o.o. sp. k.

Źródło finansowania:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Czas realizacji:
01.2018 – 03.2019
Streszczenie:

Praca inżynierów powinna polegać na kreowaniu nowych rozwiązań projektowych i technologicznych. Inżynierskie programy komputerowe powinny ich w tym wspomagać i wyręczać w rutynowych pracach. Programy te przez swoje szerokie przeznaczenie nie są dostosowane do wymagań poszczególnych branż czy firm. Inżynierowie nie znajdując narzędzi ściśle dopasowanych do swoich potrzeb są zmuszeni do korzystania z wielu narzędzi, które wykonują fragmenty zadania. Przy takim podejściu praca inżyniera to wielokrotne wykonywanie ciągle tych samych małych kroków/”kliknięć” w kierunku realizacji nowego projektu.

Naszym zadaniem w tym projekcie jest zbudowanie narzędzi informatycznych ściśle dopasowanych do charakteru pracy inżynierów firmy Alvo, tak aby ograniczyć liczbę kroków/”kliknięć” o około 70% w stosunku do aktualnego sposobu pracy.

Opis projektu: http://pm.put.poznan.pl/automatyzacja-projektowania-sal-operacyjnych/

Kierownik projektu:
mgr inż. Radosław Paszkiewicz

Źródło finansowania:
Czas realizacji:
Streszczenie:
Kierownik projektu:
35
valentines daywishes Promise Day valentines day quotes