bodrum escort escort bodrum porno escort denizli bayan escort malatya kayseri escort bayan

Projekty

aim4it: Accessible and inclusive mobility for all with individual travel assistance (tytuł projektu w języku polskim: Mobilność bez barier z wirtualnym asystentem podróży)

Źródło finansowania:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Czas realizacji:
2014-2016
Streszczenie:

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji uczestniczy w realizacji projektu
międzynarodowego pt. „Mobilność bez barier z wirtualnym asystentem podróży”
o akronimie aim4it. Realizację projektu wspiera Urząd Miasta Poznania.
Głównym celem projektu aim4it jest zaprojektowanie rozwiązań umożliwiających
nieograniczone korzystanie ze zintegrowanego, odwołującego się do wielu
zmysłów, systemu masowego transportu publicznego, bez ograniczeń i barier,
wykluczających pasażerów o specjalnych potrzebach dotyczących poruszania się
w przestrzeni miejskiej, np. osób niewidzących lub słabo widzących,
niesłyszących, niedosłyszących, z dysfunkcjami narządu ruchu.
Plakat 1
Plakat 2

Kierownik projektu:
Dr hab. inż. Beata Starzyńska

Zbadanie możliwości zastosowania środowiska wirtualnego oraz systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich do obliczeń wytrzymałościowych wyrobów wykonywanych w przyrostowej technice modelowania uplastycznionym tworzywem sztucznym

Źródło finansowania:
Narodowe Centrum Nauki
Czas realizacji:
2011-2013
Streszczenie:

Projekt oraz jego wyniki dotyczą głównie dyscypliny o nazwie wytwarzanie przyrostowe (ang. Additive Manufacturing), znane też pod popularną nazwą „druk 3D”. Najszerzej obecnie rozpowszechnioną techniką wytwarzania przyrostowego jest technika Fused Deposition Modeling, której dotyczą badania realizowane w projekcie. Technika ta w ciągu ostatnich dwóch lat zdobyła szerokie grono odbiorców, w tym indywidualnych. Istotne jest zatem wszelkie działanie umożliwiające lepsze dopasowanie procesu wytwarzania do potrzeb i wymagań odbiorców.
Celem projektu było utworzenie metody wyznaczania naprężeń i odkształceń w wyrobach wytwarzanych za pomocą techniki druku 3D z tworzyw sztucznych (Fused Deposition Modelling). Parametry procesu drukowania 3D, szczególnie orientacja modelu w komorze roboczej podczas wytwarzania, decydują o wewnętrznej strukturze uzyskanego wyrobu. Cechy tej struktury (a zwłaszcza kierunek podziału na warstwy) mają natomiast decydujący wpływ na niemalże wszystkie właściwości uzyskanego wyrobu. W projekcie opracowano metodę uwzględniającą wszystkie cechy struktury wewnętrznej podczas analizy naprężeń i odkształceń metodą elementów skończonych. Uwzględnienie cech nastąpiło poprzez poddanie analizie MES modeli wirtualnych odwzorowujących warstwowo-niciową strukturę gotowego wyrobu kształtowanego techniką FDM. Osiągnięcie celu wymagało zebrania danych o wytrzymałości oraz innych cechach wyrobów FDM w zależności od różnych parametrów procesu, a także opracowania metody generowania bryłowego modelu CAD odwzorowującego makrostrukturę wyrobu z uwzględnieniem parametrów procesu.

Opis projektu: http://pm.put.poznan.pl/badanie-wytrzymalosci-wyrobow-fdm/

Kierownik projektu:
dr inż. Filip GÓRSKI

Opracowanie nowego – opartego na wiedzy pracowników – sposobu doboru i stosowania instrumentarium zarządzania jakością na potrzeby doskonalenia procesów wytwarzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Źródło finansowania:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Czas realizacji:
2008-2010
Streszczenie:

W wyniku realizacji projektu opracowano system wspomagania decyzji w zakresie doboru i stosowania narzędzi oraz metod zarządzania jakością (ZJ) na potrzeby doskonalenia procesów wytwarzania. Bogactwo oraz różnorodność instrumentów zarządzania jakością z jednej strony, oraz możliwości ich szerszego wykorzystania w praktyce (pokazały to przeprowadzone badania sondażowe w przedsiębiorstwach produkcyjnych), znalazły odzwierciedlenie w opracowaniu systemu, który gwarantuje użytkownikowi sięgającemu po narzędzia i metody ZJ, ich łatwe i szybkie odnalezienie. Podstawą budowy systemu stała się opracowana w ramach projektu metoda wzorca kryteriów. Jej implementacja w oprogramowanym systemie pozwoliła na zapisanie wiedzy o narzędziach i metodach ZJ w postaci zbioru cech narzędzi oraz ich możliwych stanów. Otrzymując podstawową wiedzę o narzędziach i metodach ZJ w systemie, użytkownik wie ponadto, na których etapach procesu produkcji je stosować, i rozwiązaniu jakich problemów służą. Aplikacja przeznaczona jest szczególnie do wykorzystania w MŚP; jako aplikacja interaktywna może być instrumentem szkolenia pracowników, jak i miejscem przechowywania wiedzy, której źródłem są użytkownicy systemu.

Kierownik projektu:
dr inż. Beata Starzyńska

System sterowania przepływem i jakością produkcji dla małych i średnich przedsiębiorstw umożliwiający elastyczne reagowanie na wymagania klientów i zmiany warunków produkcji

Źródło finansowania:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Czas realizacji:
2007 – 2010
Streszczenie:

Projekt dotyczył opracowania systemu wspomagającego sterowanie przepływem i jakością produkcji dedykowanego dla przedsiębiorstw realizujących produkcją jednostkowa i małoseryjną.

Opracowano model systemu obejmujące podstawowe funkcjonalności: wariantowanie procesów technologicznych, planowanie produkcji, sterowanie przebiegiem produkcji oraz ocena jakości procesów wytwarzania.  Na podstawie modelu wykonano aplikację komputerową o nazwie SZOP – System Zarządzania Operacjami Produkcyjnymi. System zawiera moduły: zasoby, wyroby, zamówienia, technologia, planowanie i sterowanie produkcją, ocena jakości. System pozwala przeprowadzić symulację procesu planowania produkcji w zakresie szeregowania zadań produkcyjnych, wariantów procesów technologicznych czego efektem są warianty harmonogramów produkcji charakteryzujące się terminami realizacji zamówień, obciążeniem stanowisk produkcyjnych oraz parametrami realizacji zleceń produkcyjnych.

System został poddany weryfikacji w warunkach laboratoryjnych (poprawność algorytmiczna i struktur baz danych, funkcjonalność systemy) i przemysłowych. Realizacja weryfikacji laboratoryjnej pozwoliła na opracowanie zajęć dydaktycznych podczas których jest wykorzystywany powstały system SZOP wraz z infrastrukturą techniczną do automatycznej identyfikacji danych. Weryfikacja przemysłowa systemu została przeprowadzona dla grupy wyrobów pierścienie synchronizatora skrzyń biegów i obejmowała porównanie wyników uzyskanych z systemu SZOP oraz uzyskanych w wyniku realizacji rzeczywistej produkcji. Analiza wykazała skuteczność systemu w zakresie planowania i sterowania produkcją.

Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Adam Hamrol
35
valentines daywishes Promise Day valentines day quotes