bodrum escort escort bodrum porno escort denizli bayan escort malatya kayseri escort bayan

Pracownicy

Adam Hamrol

prof. dr hab. inż., Kierownik Zakładu e-mail: adam.hamrol@put.poznan.pl tel.: 61 665 27 64 Pokój 101

Konsultacje

Informacje o konsultacjach dostępne w informatorze PP. Kliknij tutaj.

  Prof. Adam Hamrol (ur. 4 grudnia 1952 w Wolsztynie), dzieciństwo spędził w Starym Widzimiu, k. Wolsztyna – tutaj w roku 1967 ukończył szkołę podstawową. Do szkoły średniej uczęszczał w Wolsztynie – jest absolwentem tamtejszego liceum ogólnokształcącego. Studia magisterskie na kierunku mechanika i budowa maszyn ukończył w roku 1976 na Politechnice Poznańskiej. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1982 na Wydziale Budowy Maszyn tej uczelni. W 1991 habilitował się na podstawie rozprawy zatytułowanej Teoretyczna i doświadczalna analiza możliwości diagnostyki i nadzorowania procesu szlifowania wewnętrznego. Postanowieniem Prezydenta RP z 22 listopada 1999 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

  Prof. Adam Hamrol od początku kariery zawodowej jest związany z Politechniką Poznańską. Pracę na tej uczelni rozpoczął w 1976 jako asystent w Instytucie Technologii Maszyn. W latach 1988–1989 był stypendystą Fundacji im. Alexandra von Humboldta – prowadził badania na Uniwersytecie w Hanowerze. W latach 1993–1999 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania a w latach 1999–2005 dziekana tego wydziału. Przed dwie kadencje – w latach 2005 – 2012 był rektorem Politechniki Poznańskiej.

  Obecnie kieruje Katedrą Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Prowadzi także studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością, lean management oraz Six Sigma.

  Od roku 2015 jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Management and Production Engineering Review. Jest także członkiem komitetu naukowego w czasopismach TQM & Buizness Excellnece oraz Mechanik.

  W roku 2015 został wybrany do dwóch komitetów Polskiej Akademii Nauk: Komitetu Inżynierii Produkcji oraz Komitetu Budowy Maszyn.

  Główne obszary zainteresowań naukowych prof. Hamrola wiążą się z nadzorowaniem procesów wytwarzania, zarządzaniem produkcją a zwłaszcza zarządzaniem jakością. Obejmują m.in. systemy zarządzania jakością, statystyczne sterowanie procesami, doskonalenie procesów według zasad  Six Sigma oraz lean management. Profesor sprawuje także opiekę nad zespołami badawczymi z zakresu Rapid Prototyping oraz Virtual Reality. Współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami, m. innymi: VW Polska, Solaris Bus & Coach, Aesculap Chifa, Amica S.A., Mahle Polska, Pratt&Whitney.

  Profesor Adam Hamrol wypromował 10 doktorów. W chwili obecnej sprawuje opiekę naukową nad 9 doktorantami.

  Jest laureatem:

  • nagrody indywidualnej I i II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe i organizacyjne (wielokrotnie),
  • XII Edycji Polskiej Nagrody Jakości w kategorii nauka (2009),
  • nagrody Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego (2010).

  Został odznaczony:

  • Medalem Zasłużony dla Wojewódzwa Wielkopolskiego (2012),
  • Medalem Sekcji Architektury, Poznańskiego Oddziału PAN „Natuare Tutela Res Necessaria Hominum” (2011),
  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski  (2006),
  • Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

  OBSZAR NAUKOWY

  szeroko rozumiane zarządzanie jakością, statystyczne sterowanie procesami

  WYBRANE PUBLIKACJE

  • Zyklusgestaltung unter Berűcksichtigung sich ändernder Zeitkonstanten (współautor: Z. Weiss), „VDI-Z” nr 17/1986
  • Abrasiver Verschleiss der Schleischeibe als Ursache der Schwingungsentwicklung beim Innenrundschleifen „VDI-Z” nr 11/1989 (współautor: H.K. Tönshoff),
  • Rechnerunterstűtzte experimentelle Identifikation technologischer Prozesse (współautor: J. Wallheim), „ZWF-CIM” nr 10/1989
  • Kriterien für die Standzeitüberwachung der Schleifscheibe beim Innenrundschleifen, „VDI-Z” nr 4/1990
  •  Ohne zu zögerne-promt und sicher. Prozessicherheitsindices erlauben gezieltes und effektives Eingreifen in prozessnahe Regelkreise, „Qualität und Zuverlässigkeit” nr 6/1999
  •  Turning and grinding as a source of microstructural changes in the surface of hardened steel, Journal of Materials Processing Technology, 2003, Vol 133 (współautorzy: Barbacki A., Kawalec M).
  • Process diagnostic as a means of improving the efficiency of quality control, „Production Planning & Control” Vol. 11 nr 8/2000
  • Impact of chosen work condition factors on quality of manual assembly process, 2011, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, Volume 21, Issue 2, 201 (współautorzy: Kowalik, D., Kujawińska, A.)
  • How political and economic circumstances can influence pursuits of excellence in quality management, TQM&BE, volume 2, 2011
  • Application of Agent Technology for Recycling-Oriented  Product  Assessment; Industrial Management & Data Systems , 2013, Vol. 113, No. 6; (współautorzy: Ewa Dostatni, Jacek Diakun; Waldemar Mazur)
  • Excellence toolbox: Decision support system for quality tools and techniques selection and application , Total Quality Management & Business Excellence, Vol. 24, No. 5, 2013 (współautor: Starzyńska B).

  WYBRANE KSIĄŻKI

  • Zapewnianie jakości w procesach wytwarzania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1995
  • Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka (współautor: W. Mantura), PWN, Warszawa 1998
  • Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, wydanie poprawione 2008
  • Poradnik menadżera jakości (współautorzy: Beata Starzyńska, Marta Grabowska), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010
  • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem (współautorzy: Zofia Zymonik, Piotr Berdowski), Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2013
  • The Sage Encyclopedia od Quality and the Service Economy (edited by Su Mi Dahlgaard-Park), Sage, Los Angelse, London 2015
  • Strategie i praktyki sprawnego działania. Lean, Six Sigma i inne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015

Edward Pająk

dr hab. inż., prof. emerytowany e-mail: edward.pajak@put.poznan.pl tel.: 61 665 20 52 Pokój 302

  OBSZAR NAUKOWY

  modelowanie w systemach produkcyjnych, usprawnianie procesów produkcyjnych

  PUBLIKACJE

  • E. Pająk, K. Wieczorowski: Podstawy optymalizacji operacji procesów technologicznych w przykładach, PWN Warszawa 1982
  • E. Pająk: Dokładność szlifowania bezkłowego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Seria Rozprawy nr 325, Poznań 1997, s.132
  • E. Pająk: Zaawansowane technologie współczesnych systemów produkcyjnych, Wyd. Politechniki Poznańskiej – Poznań 2000 r s. 179
  • Pająk E.: Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2006 r. (ISBN-13: 978-83-01-14772-3)
  • Pająk E., Dudziak A., Górski F., Wichniarek R.: Techniki przyrostowe i wirtualna rzeczywistość w procesach przygotowania produkcji, Wyd. ARP Poznań 2011 (ISBN 978-83-86912-56-8)
  • Pająk E. (red.) Kozieradzka A., Klimkiewicz M.: Zarządzanie produkcją i usługami, PWE Warszawa 2013

Beata Starzyńska

dr hab. inż., adiunkt, Kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Inżynierii Mechanicznej e-mail: beata.starzynska@put.poznan.pl tel.: 61 665 27 41 Pokój 306

Konsultacje

Informacje o konsultacjach dostępne w informatorze PP. Kliknij tutaj.

  OBSZAR NAUKOWY

  inżynieria jakości, narzędzia i metody zarządzania jakością w zastosowaniach praktycznych (projektowanie dla jakości, rozwiązywanie problemów w procesach produkcyjnych, doskonalenie organizacji pracy i procesów) naukowa organizacja i zarządzanie, nowoczesne metody i techniki zarządzania, zarządzanie zorientowane na procesy, modelowanie i analiza procesów przedsiębiorstwa z wykorzystaniem narzędzi informatycznych organizacje uczące się, zarządzanie wiedzą

  WYBRANE KSIĄŻKI

  • Hamrol A., Starzyńska B., Informatyzacja systemu zarządzania jakością. Rozdział w książce [w:] Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności, red. Jacek Kijowski, Tadeusz Sikora, WNT, Warszawa 2003, s.169-192
  • Starzyńska B., Hamrol A., Grabowska M.: Poradnik menedżera jakości. Kompendium wiedzy o narzędziach jakości, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010
  • Starzyńska B., Systematyka narzędzi doskonalenia procesów produkcyjnych dla organizacji uczących się, seria Rozprawy, Nr 493, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013

  WYBRANE PUBLIKACJE

  • Starzyńska B., Hamrol A., Excellence toolbox: Decision support system for quality tools and techniques selection and application, Total Quality Management & Business Excellence, 2013, Vol. 24, No. 5, pp. 577-595
  • Smuśkiewicz P., Starzyńska B., Doskonalenie organizacji procesu przezbrojeń maszyn, Inżynieria Maszyn, Rok 18, Zeszyt 1, 2013, s. 97-108
  • Starzyńska B., Practical Applications of Quality Tools in Polish Manufacturing Companies, Organizacija, Volume 47, Issue 3, pp. 153–164
  • Bryke M., Starzyńska B.,: Koncepcja Human Lean Green jako in­strument zapewnienia zrównoważonego rozwoju organizacji ukierunko­wany na wzrost jej efektywności, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 377, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 119-136
  • Schnieder L., Ademeit A. M., Barrilero M., Schlueter N., Nicklas J. P., Winzer P., Starzynska B., Kujawińska A., Diakun J., Systematic improvement of customer satisfaction for passengers with special mobility needs, 21st International Conference on Urban Transport and the Environment, Valencia, Spain, June 2015
  • Starzyńska B., Kujawińska A., Grabowska M., Diakun J., Więcek – Janka E., Schnieder L., Schlueter N., Nicklas J. P., Requirements elicitation of passengers with reduced mobility for the design of high quality, accessible and inclusive public transport services, Management and Production Engineering Review, Volume 6, Number 3, September 2015, pp. 70-76
  • Starzyńska B., Grabowska M., Kujawińska A., Diakun J., Mobilność bez barier z wirtualnym asystentem podróży, TTS Technika Transportu Szynowego, Nr 11-12, 2015, s. 1424-1428

Ewa Dostatni

dr inż., adiunkt e-mail: ewa.dostatni@put.poznan.pl tel.: 61 665 27 31 Pokój 121

Konsultacje

Informacje o konsultacjach dostępne w informatorze PP. Kliknij tutaj.

  OBSZAR NAUKOWY

  zastosowanie metod rozproszonej sztucznej inteligencji (technologii agentowej) do wspomagania działań w cyklu życia wyrobu metody i narzędzia do projektowania proekologicznych wyrobów zarządzanie projektem (metody i narzędzia do zarządzania projektem, zarządzanie projektem w rozproszonym środowisku projektowym, zarządzanie przedsięwzięciami), projektowanie baz danych (metodyka projektowania, relacyjne baz danych) dla systemów produkcyjnych, zintegrowane systemy informatyczne zarządzania w przedsiębiorstwie (analiza wymagań, metodyka wdrożenia, planowanie i harmonogramowanie produkcji w ZSIZ)

  PUBLIKACJE

  • DOSTATNI E., DIAKUN J., HAMROL A., MAZUR W.: Application of Agent Technology for Recycling-Oriented Product Assessment, Industrial Management & Data Systems, vol: 113, iss: 6 2013 (przyjęty do druku)
  • NIEWIADOMSKI P. DOSTATNI E.: Kompetencje wykonawcze w procesie produkcyjnym na przykładzie praktycznym, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 2012, Nr 1/2013, str. 35 – 42
  • DOSTATNI E., DIAKUN J, GRAJEWSKI D., WICHNIAREK R., KARWASZ A.: Ocena recyklingowa wyrobów w środowisku CAD 3D, Mechanik nr 2, 02.2013, Agenda Wydawnicza SIMP, 2013, CD 27 str. 1-10
  • DOSTATNI E., DIAKUN J, GRAJEWSKI D., WICHNIAREK R, KARWASZ A.: Więzy funkcjonalne zorientowane na reprezentacje połączeń w wyrobie i ich implementacja w systemie CAD 3D, Mechanik nr 2, 02.2013, Agenda Wydawnicza SIMP, 2013, CD 28 str. 1-10
  • NIEWIADOMSKI P., DOSTATNI E.: System agentowy jako narzędzie kreowania luki kompetencyjnej menedżera, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 2012, Nr 1/2012, str. 29 – 37
  • DOSTATNI, E., DIAKUN, J.: Baza danych wspomagająca proekologiczne projektowanie wyrobów, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 4/2010, Poznań 2010, str. 131 – 140
  • DOSTATNI E.: Przegląd zastosowania technologii agentowej w obszarze zarządzania, Naukowe Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, seria: Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją, Nr 4 (14) 2010, str. 19 – 30
  • DOSTATNI, E., DIAKUN, J.: Agent-based Supporting System for Environmental Assessment of Products, Management and Production Engineering Review, 2010, Vol. 1, No. 1, str. 7 -16
  • DOSTATNI, E., KARWASZ, A.: Systemy informatyczne wspomagające proekologiczne projektowanie, Nr 2/2009, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2009, str. 13 – 22
  • DOSTATNI, E.: Przykłady zastosowań technologii agentowej do wspomagania działań w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Zeszyty Naukowe Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, seria: Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją, 2009, nr 11/2009, str. 19 – 33
  • DOSTATNI, E., KARWASZ, A.: Dobór materiałów i połączeń projektowanych wyrobów AGD z uwzględnieniem recyklingu, Zeszyty Naukowe Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, seria: Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją, 2008 (wydane 2009) nr 9/2008str. 5 – 21
  • DOSTATNI E.: Zarządzanie wiedzą o procesie projektowania, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej – Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją, 05/2007, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007, str. 17-30
  • DOSTATNI E., KARWASZ A.: Komputerowo wspomagane proekologiczne projektowanie wyrobów, Prace Przemysłowego Instytutu Elektroniki, Nr 153, Warszawa 2006, str. 46 – 53
  • DOSTATNI E., WEISS Z.: Metoda zarządzania procesem projektowania w biurze projektowym, charakteryzującym się rozproszoną strukturą informacyjno-decyzyjną, Zarządzanie przedsiębiorstwem, 1/2005, str. 9-19
  • DOSTATNI E., KARWASZ A., DIAKUN J.: Metoda szacowania kosztów recyklingu wyrobów AGD na etapie projektowania, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, , Opole 2013, str. 298 – 306
  • DOSTATNI E., NIEWIADOMSKI P.: Implementacja autorskiego narzędzia informatycznego wspomagającego wytwarzanie, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, , Opole 2013, str.1133 – 1145
  • DOSTATNI E.: Ontologia agentów wspomagających proekologiczne projektowanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (red. R. Knosala), Opole 2012, str. 501-512
  • WEISS Z., DOSTATNI, E.: Decyzje podejmowane w procesie projektowania wyrobu uwzględniające recykling, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie (red. R. Knosala), Opole 2011, str.470 – 481
  • DOSTATNI E.: Metoda komputerowego wspomagania proekologicznego projektowania wyrobów AGD, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie (red. R. Knosala), Opole 2009, str. 223 – 232
  • DOSTATNI E., DIAKUN J., GRAJEWSKI D., WICHNIAREK R., KARWASZ A.: Recycling-oriented Product Assessment during Design Process with Usage of Agent Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, ISSUE 75, March 2013, Madryt, 2013, str. 889 – 894
  • STARZYŃSKA B., DOSTATNI E.: Methodology of managing individual customer orders focused on quality assurance in the whole PLC and oriented towards application of decentralized artificial intelligence, 15th QMOD Conference on Quality and Service Sciences, Poznan University of Technology, Poznan, 05-07.09.2012, str. 1457-1465
  • DOSTATNI E., DIAKUN J.: Product Modeling for End-Of-Life Assessment Purposes, Production Engineering . Innovations&Technologies of the Future, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, str. 309 – 315
  • DOSTATNI E., DIAKUN J.: Computer-Aided Pro-Ecological Product Assessment during Design Phase Using Agent System, 10th Workshop on Intelligent Manufacturing Systems (IMS’10), Lisbon, Portugal 2010, CD, str. 73 – 78
  • WEISS Z., DOSTATNI E., KARWASZ A.: Computer-aided eco-design, Proceedings of the 2nd Internationa Conference ECO-X 2007: Sustainable Recycling Management & Recycling Network Centrope, Wiedeń (Austria), 09-11.05.2007, str. 285-289
  • WEISS Z., DOSTATNI E., DIAKUN J.: Using Agent Technology to Manage a Collaborative Design in Intranet Environment, 15th International CIRP Design Seminar, 22-26.05.2005, Shanghai, CHINA, str. 338 – 342
  • WEISS Z., DOSTATNI E., DIAKUN J.: The Concept of PDM and Agent System Integration for Design Management in Virtual Environment, 4th International Seminar and Workshop EDIProD’2004, Rydzyna, 07-09.10.2004, str. 291 – 303

Anna Karwasz

dr inż., adiunkt e-mail: anna.karwasz@put.poznan.pl tel.: 61 665 27 18 Pokój 122

Konsultacje

Informacje o konsultacjach dostępne w informatorze PP. Kliknij tutaj.

  Dr inż. Anna Karwasz

  Studia magisterskie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn ukończyła w 2001 roku na Politechnice Poznańskiej. W 2008 roku, na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania PP, uzyskała stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy „Metoda oceny projektowanych wyrobów uwzględniająca demontaż na potrzeby recyklingu” .

  Dr inż. Anna Karwasz od początku swojej kariery zawodowej jest związana z Politechniką Poznańską. Pracę na tej uczelni rozpoczęła w 2005 roku, najpierw jako technik, a od 2006 roku zatrudniona jako asystent. Od 2011 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

  Jest pełnomocnikiem ds. dydaktyki Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji, a od 2015r. realizuje również obowiązki pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

  Od wielu lat jest powoływana w skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania. Dodatkowo organizuje i administruje studia podyplomowe Nowoczesne techniki komputerowe w projektowaniu.

  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

  Działalność naukowa dr inż. Anny Karwasz skoncentrowana jest na następujących obszarach tematycznych: systemach komputerowego wspomagania projektowania, ekoprojektowaniu w całym cyklu życia wyrobu, recyklingu wyrobów elektrycznych i elektronicznych oraz lean manufacturing.

  Dr inż. Anna Karwasz wypromowała ponad 30 prac inżynierskich oraz 26 prac magisterskich.

  Została wyróżniona nagrodą:

  • Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania za osiągnięcia organizacyjne oraz promocję wydziału (2005r.),
  • Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe (2015r.).

  Dr inż. Anna Karwasz jest autorką i współautorką 45 artykułów naukowych oraz 1 książki.

   

  WYBRANE PUBLIKACJE

  • New approach for the end of life oriented product conceptual design, , Virtual Design and Automation, New Trends in Collaborative Product Design, Poznań 2005 (współautorzy: Z. Weiss, F.L. Krause, Ch. Herrmann, A. Frad, Z. Ragan)
  • Ekoprojektowanie w praktyce, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją, Nr 5, 2007 (współautor: M. Stachura)
  • Computer aided recycling rate assessment, Academic Journal of Manufacturing Engineering, Vol. 6, NO.3/2008, Timisoara 2008 (współautor: Z. Weiss)
  • Narzędzia wspomagające ocenę recyklingową wyrobów, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją, Nr 9, 2008,
  • Analiza wyrobu AGD w aspekcie jego demontażu, Ekonomiczne problemy usług, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010
  • Recycling-oriented Product Assessment during Design Process with Usage of Agent Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, WASET, Madryt, 03/2013 (współautorzy: E. Dostatni, J. Diakun, D. Grajewski, R. Wichniarek)
  • Komputerowa symulacja demontażu wyrobu, Inżynieria Maszyn, rocznik 18, zeszyt 1/2013
  • Ocena recyklingowa wyrobów w środowisku CAD 3D, Mechanik nr 2/2013, Agenda Wydawnicza SIMP (współautorzy: E. Dostatni, J. Diakun, D. Grajewski, R. Wichniarek)
  • Więzy funkcjonalne zorientowane na reprezentacje połączeń w wyrobie i ich implementacja w systemie CAD 3D, Mechanik 2/2013, Agenda Wydawnicza SIMP (współautorzy: E. Dostatni, J. Diakun, D. Grajewski, R. Wichniarek)
  • Metoda szacowania kosztów recyklingu wyrobów AGD na etapie projektowania, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji 2013 (współautorzy: E. Dostatni, J. Diakun)
  • Proekologiczne projektowanie wyrobów w środowisku CAD 3D z zastosowaniem technologii agentowej, Monografia naukowa, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2014 (współautorzy: E. Dostatni, J. Diakun, D. Grajewski, R. Wichniarek)
  • Functionality assessment of ecodesign support system. Management and Production Engineering Review 2015 (współautorzy: E. Dostatni, J. Diakun, D. Grajewski, R. Wichniarek)
  • Multi-agent System to Support Decision-Making Process in Ecodesign, In10th International Conference on Soft Computing Models in Industrial and Environmental Applications 2015 (współautorzy: E. Dostatni, J. Diakun, D. Grajewski, R. Wichniarek)
  • Zwiększenie dostępności maszyn CNC poprzez udoskonalenie organizacji przezbrojeń, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (red. R. Knosala), Opole 2015 (współautor: P. Chabowski)

Roman Konieczny

dr inż., adiunkt e-mail: roman.konieczny@put.poznan.pl tel.: 61 665 27 18 Pokój 122

Konsultacje

Informacje o konsultacjach dostępne w informatorze PP. Kliknij tutaj.

Agnieszka Kujawińska

dr inż., adiunkt e-mail: agnieszka.kujawinska@put.poznan.pl tel.: 61 665 27 38 Pokój 308

Konsultacje

Informacje o konsultacjach dostępne w informatorze PP. Kliknij tutaj.

  Dr inż. Agnieszka Kujawińska ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku. Kolejnym etapem edukacji były studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej, na kierunku Podstawowe Problemy Techniki (Matematyka Stosowana), o specjalności Probabilistyka i Statystyka. Po pięciu latach, w roku 1995, obroniła pracę magisterską pod kierunkiem prof. A. Hamrola na temat: Prognozowanie jakości w statystycznym sterowaniu procesem wytwarzania.

  Dr inż. Agnieszka Kujawińska od początku swojej kariery jest związana z Politechniką Poznańską, w której w roku 1995 rozpoczyna pracę jako młodszy programista (Zakład Komputerowego Wspomagania Prac Inżynierskich).

  W roku 2000 rozpoczyna pracę naukową jako asystent w Zakładzie Informatyzacji Systemów Produkcyjnych Instytutu Technologii Mechanicznej na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania PP.

  Rozprawę doktorską na temat Metod rozpoznawania obrazów na kartach kontrolnych procesu, pod kierunkiem prof. Adama Hamrola, broni w roku 2006. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

  Jest ekspertem w obszarze inżynierii jakości, statystycznego sterowania procesami, technik data mining. Pasjonatka metod i narzędzi wizualizacji danych oraz metod wspomagania podejmowania decyzji.

  Prowadzi zajęcia z zakresu szeroko rozumianych metod statystycznych stosowanych w pracy inżyniera produkcji na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji. Jest również wykładowcą studiów podyplomowych „Zarządzanie jakością – teoria i praktyka” dla specjalności Six Sigma.

  Uczestniczyła w kilku projektach badawczych jako wykonawca oraz kierownik:

  • 2015 -2016EFFRaWooD – Improvement of raw wood efficiency in the industrial production processes – wykonawca (NCBiR, BIOSTRATEG)
  • 2015-2016 – AIM4It – Accessible and inclusive mobility for all with individual travel assistance – wykonawca (NCBiR, Era-Net Transport)
  • 2013-2015 – WSDEZCzas Zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe (Time of Professionals – vocational training) – wykonawca
  • 2011-2013 – WSMiPWielkopolski system monitorowania i prognozowania (Wielkopolska monitoring and forecasting system) – wykonawca
  • 2010-2012 – Developing methods of certification and monitoring measurement systems in manufacturing processes – wykonawca (MNiSW)
  • 2009-2012 – The adaptive methods for evaluation the state of the manufacturing process – kierownik projektu (MNiSW)
  • 2007-2009 – The flow and quality of production control system for small and medium enterprises – wykonawca (KBN)
  • 2005-2006 – The use of selected methods of pattern recognition in statistical process control – projekt promotorski – wykonawca (KBN)
  • 2002WG-ECUAEuropean COTS User Working Group członek zespołu (EU project)

  Jest członkiem „Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją” oraz „Europejskiego Stowarzyszenia Statystyków ENBIS”. Uczestniczka licznych staży w ramach programu CEEPUS oraz ERASMUS.

  Autora i współautorka blisko 70 publikacji naukowych.

  OBSZAR NAUKOWY

  statystyczne sterowanie procesami (SPC) , statystyka inżynierska, analiza systemów pomiarowych (MSA), metody wspomagania podejmowania decyzji

  KSIĄŻKI, SKRYPTY, PRZEWODNIKI

  • Diering M., Kujawińska A., MSA – Analiza Systemów Pomiarowych. Przewodnik po procedurach, Wydawnictwo Comprint, ISBN 978-83-89333-48-3, Poznań, 2012
  • Kujawińska, A., Więcek-Janka, E., Statystyka matematyczna, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2010, ISBN 978-83-7143-898-1, 125 stron.
  • Więcek-Janka, E., Kujawińska, A., Decyzje i gry marketingowe, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2010, ISBN 978-83-7143-890-5, 147 stron.
  • Więcek-Janka, E., Kujawińska, A., Projektowanie badań marketingowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, materiały dydaktyczne, 2010
  • Hamrol A., Konieczny R., Kujawińska A., Wiegandt P., Elementy informatyki dla inżynierów mechaników, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2001, ISBN 83-7143-402-2, 251 stron.

  WYBRANE PUBLIKACJE

  • Kujawińska A., Rogalewicz A., Diering M., Piłacińska M., Hamrol A., Kochański A., Assessment of ductile iron casting process with the use of the DRSA method, Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy, DOI:10.2298/JMMB150806023K, online first 2015, http://www.jmmab.com/index.php/online-first
  • Kujawińska A., Vogt K., Wachowiak F.: Ergonomics as Significant Factor of Sustainable Production. Technology Management for Sustainable Production and Logistics, Edited by Paulina Golińska, Arkadiusz Kawa, 01/2015: chapter Ergonomics as Significant Factor of Sustainable Production: pages 193-203; Springer Berlin Heidelberg., ISBN: 978-3-642-33934-9, http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-33935-6_10#page-1
  • Kujawińska A., Vogt K., Human factors in visual quality control, Management and Production Engineering Review, Volume 6, Number 2, June 2015, pp. 25–31, DOI: 10.1515/mper-2015-0013, www.researchgate.net/publication/279248156_Human_Factors_in_Visual_Quality_Control
  • Diering M., Hamrol A., Kujawińska A., Measurement system analysis Combined with Shewhart’s Approach, Key Engineering Materials, Vol. 637 (2015), pp 7-11, 2015 Trans Tech Publications, Switzerland,doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.637.7 www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Kujawinska2/publications?sorting=newest
  • Kujawińska A., Piłacińska M., Rogalewicz M., Selection of data mining method for multidimensional evaluation of the manufacturing process state, Management and Production Engineering Review, Volume 3, Number 2, Warszawa, June 2012, https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Kujawinska2/publications
  • Hamrol, A., Kowalik, D., Kujawińska, A., Impact of chosen work condition factors on quality of manual assembly process, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, Volume 21, Issue 2, pages 156–163, March/April 2011, poz: 3331, wydanie drukowane, 2011, doi:10.1002/hfm.20233
  • Hamrol A., Kujawińska A., Two smart tools for control charts analysis, Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems (JAMRIS), Volume 3, No 3, 90-95, 2009, www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Kujawinska2/publications?sorting=newest&page=2
  • Kujawińska A., Żywicki K., Struktura systemu sterowania przepływem i jakością produkcji, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, Vol. 29 nr 2, s. 49-61, 2009
  • Kujawińska A., Hamrol A., Piłacińska M., Rogalewicz M., HAMSTER method of process state evaluation, Information Systems In Management IX, SGGW, Warszawa 2011, pp. 17-27, researchgate.net/publication/281973262_HAMSTER_METHOD_OF_PROCESS_STATE_EVALUATION

Michał Rogalewicz

dr inż., asystent e-mail: michal.rogalewicz@put.poznan.pl tel.: 61 665 27 98 Pokój 305

Konsultacje

Informacje o konsultacjach dostępne w informatorze PP. Kliknij tutaj.

  Dr inż. Michał Rogalewicz ukończył z wyróżnieniem Liceum Ogólnokształcące nr IX w Poznaniu. W 2006 roku został on absolwentem kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, na specjalnościach Systemy Produkcyjne i Zarządzanie Jakością, które studiował jednocześnie. W tym samym roku rozpoczął Studium Doktoranckie.

  Od początku studiów jego zainteresowania naukowe dotyczyły statystycznego sterowania procesami wytwarzania. Metody statystyczne dla krótkich serii produkcyjnych, metody Data Mining oraz wielowymiarowe metody statystyczne, a także metody planowania eksperymentów (DOE) to również jeden z motywów przewodnich prowadzonych przez niego badań w Zakładzie Inżynierii Produkcji (wcześniej Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Zakładzie Zarządzania i Inżynierii Jakości oraz Zakładzie Zarządzania Produkcją), w której został zatrudniony po zakończeniu studiów doktoranckich – w 2010 roku. Wtedy też ostatecznie ukształtował się obszar jego pracy doktorskiej związany z zastosowaniem wielowymiarowych metod statystycznych w sterowaniu jakością procesów wytwarzania. Stopień naukowy doktora uzyskał w 2013 roku na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn, składając pracę pt. „Badanie uwarunkowań stosowania wielowymiarowych metod statystycznych w sterowaniu jakością procesów wytwarzania”.

  Obecnie dr inż. Michał Rogalewicz jest zatrudniony na stanowisku adiunkta. Wynikiem jego pracy naukowej są publikacje w materiałach konferencyjnych, zeszytach naukowych i czasopismach naukowych polskich i zagranicznych. W sumie jest autorem/współautorem kilkudziesięciu prac z zakresu inżynierii produkcji i zarządzania jakością. Rezultaty swoich badań wygłaszał na kilku konferencjach krajowych i kilkunastu międzynarodowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz międzynarodowej organizacji zrzeszającej statystyków – ENBIS. Brał/bierze udział w kilku projektach Komitetu Badań Naukowych oraz projektach współfinansowanych z UE w ramach EFS, ostatnio w projekcie EFFRaWooD BIOSTRATEG.

  Dr inż. Michał Rogalewicz, poza pracą naukową, uczestniczy czynnie w procesie dydaktycznym. Jego doświadczenie obejmuje kilka tysięcy godzin dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji. Prowadzi on również zajęcia z obszaru metod statystycznych na studiach podyplomowych „Zarządzanie Jakością w Teorii i Praktyce” oraz w ramach kursu Black Belt organizowanego przez Zakład Inżynierii Produkcji. Jest dobrze oceniany przez studentów. Dwukrotnie był wybierany Najbardziej Cenionym Nauczycielem Akademickim na kierunku, na którym prowadzi zajęcia.

  Michał Rogalewicz prowadzi również specjalistyczne szkolenia z zakresu metod statystycznych w przemyśle, statystycznego sterowania procesami oraz metod planowania eksperymentów, m.in. dla kadry zarządzającej firm Bridgestone, Odlewnia Żeliwa Śrem, Promens, VOX, Barlinek i NapiFeryn Bio Tech. Bierze on także czynny udział w nauczaniu studentów anglojęzycznych kształcących się w Politechnice Poznańskiej w ramach programu ERASMUS oraz kilkukrotnie sam uczestniczył w wyjazdach dydaktycznych z tego samego programu, m.in. do Hiszpanii, Portugalii, Czech, Słowacji, Węgier oraz na Tajwan.

  Prywatnie jest zapalonym scrabblistą, Mistrzem Polski Nauczycieli 2014 oraz srebrnym (2016) i brązowym (2017) medalistą tych rozgrywek, a także brązowym medalistą Drużynowych Mistrzostw Polski 2015 z klubem Blubry Poznań. Lubi rozrywkę umysłową, co wyraża się udziałem w licznych konkursach i teleturniejach. Uwielbia również podróże i dobrą książkę, aktywnie uprawia sport.

  Publikacje :

  1. Sika R., Rogalewicz M., Popielarski P., Szymański P., Czarnecka-Komorowska D.,Gawdzińska K., Decision making support in the field of defects assessment in metal matrix composites with saturated reinforcement, Materials, 2020, 13(3552), pp. 1-27, DOI: doi:10.3390/ma13163552.
  2. Suszyński M, Rogalewicz M., Selection of an industrial robot for assembly jobs using multi-criteria decision making methods, Management and Production Engineering Review, 2020, no. 1
  3. Kujawińska A., Rogalewicz M., Diering M., Żywicki K., Hoffmann P., The methodology of acquisition and statistical analysis of data from the process of drying thin wooden elements, Drewno, 2020, vol. 63, no. 205
  4. Sika R., Rogalewicz M., Kroma A., Ignaszak Z., Open Atlas of cast iron Defects as a supporting knowledge base in cause and effect defects analysis, Archives of Foundry Engineering, 2019, Vol.20, Issue 1, pp.55-60, 10.24425/afe.2020.131283.
  5. Kozłowski J., Jakimiuk M., Rogalewicz M., Sika R., Hajkowski J. (2019) Analysis and Control of High-Pressure Die-Casting Process Parameters with Use of Data Mining Tools. In: Hamrol A., Kujawińska A., Barraza M. (eds) Advances in Manufacturing II. MANUFACTURING 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. vol. 2, pp. 253-267, Springer, 2019 Springer, Cham
  6. Kujawińska A., Rogalewicz M., Szajkowska K., Piotrowski W., Parczewski W. (2019) Electronic Nonconformities Guide as a Tool to Support Visual Inspection. In: Diering M., Wieczorowski M., Brown C. (eds) Advances in Manufacturing II. Manufacturing 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. vol. 5, pp. 221-238, Springer, Cham
  7. Kujawińska A., Diering M., Rogalewicz M., Żywicki K. Hetman Ł., Soft modelling-based methodology of raw material waste estimation. In: Burduk A., Mazurkiewicz D. (eds.), Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, 637, 407-417, 2017
  8. Kujawińska A., Diering M., Żywicki K., Rogalewicz M., Hamrol A., Hoffmann P., Konstańczak M., Methodology supporting the planning of machining allowances in the wood industry, Proceedings of International Joint Conference SOCO’17-CISIS’17-ICEUTE’17 León, Spain, September 6–8, SOCO Leon, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, 649, 2018, 338-347
  9. Rojek I., Kujawińska A., Hamrol A., Rogalewicz M., Artificial neural networks as a means for making process control charts user friendly. In: Burduk A., Mazurkiewicz D. (eds.), Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, 637, 168-178, 2017
  10. Ignaszak Z., Sika R., Rogalewicz M., Contribution to the assessment of the data acquisition effectiveness in the aspect of gas porosity defects prediction in ductile cast iron castings, Archives of Foundry Engineering, 18 (1), 35-40, 2018
  11. Kujawińska A., Rogalewicz M., Diering M., Łuczak M., Bożek M., Waigaonkar S. D., Improvement of acceptance sampling inspection for the operation of sealing packages, Advances in Manufacturing, Lecture Notes in Mechanical Engineering, Springer, 2018, pp.837-846, DOI: 10.1007/978-3-319-68619-6_81
  12. Rogalewicz M., Smuśkiewicz P., Hamrol A., Kujawińska A., Reis L. P., Possibilities and limitations of passive experiments conducted in industrial conditions, Advances in Manufacturing, Lecture Notes in Mechanical Engineering, Springer, 2018, pp.869-879, DOI:10.1007/978-3-319-68619-6_84
  13. Kujawińska A., Vogt K., Diering M., Rogalewicz M., Waigaonkar S. D., Organization of visual inspection and its impact on the effectiveness of inspection, Advances in Manufacturing, Lecture Notes in Mechanical Engineering, Springer, 2018, pp.899-909, DOI: 10.1007/978-3-319-68619-6_87
  14. Kujawińska A., Rogalewicz M., Muchowski M., Stańkowska M., Application of cluster analysis in making decision about purchase of additional materials for welding process, In: Guerrero F. T., Lozoya-Santos J., Mendivil E. G., Neira-Tovar L., Ramirez-Tores P. G., Gutierrez J. M. (eds.) Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, LNICST, Springer, 213, 10-20, 2018
  15. Siwak P., Garbiec D., Rogalewicz M., The Effect of Cr3C2 and TaC Additives on Microstructure, Hardness and Fracture Toughness of WC-6Co Tool Material Fabricated by Spark Plasma Sintering, Materials Research, 20 (3), 780-785, 2017
  16. Kujawińska A., Rogalewicz M., Diering M., Hamrol A., Statistical Approach to Making Decisions in Manufacturing Process of Floorboard. In: Rocha Á., Correia A., Adeli H., Reis L., Costanzo S. (eds.), Recent Advances in Information Systems and Technologies. WorldCIST, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, 571, 499-508, 2017
  17. Rogalewicz M., Sika R., Popielarski P., Wytyk G., Forecasting of steel consumption with use of nearest neighbors method, MATEC Web of Conferences 137, 01010 (2017), Modern Technologies in Manufacturing – MTeM 2017 – AMaTUC, 12-13.10.17, Cluj-Napoca, DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201713701010
  18. Kujawińska A., Rogalewicz M., Diering M., Hamrol A., Żywicki K., Hoffmann P., Konstańczak M., Improvement of surface layer grinding process with the use of design of experiments methodology, In: Fertsch M., Stachowiak A., Mrugalska J.O. et al. (eds.), 24th International Conference on Production Research, Poznan, 2017, DEStech Transactions on Engineering and Technology Research, 519-524
  19. Bożek M., Kujawińska A., Rogalewicz M., Diering M., Gościniak P., Hamrol A., Improvement of catheter quality inspection process, MATEC Web of Conferences 121, 05002 (2017), 8th International Conference on Manufacturing Science and Education – MSE 2017 “Trends in New Industrial Revolution”, DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201712105002
  20. Sika R., Rogalewicz M., Demerit control chart as a decision support tool in quality control of ductile cast-iron casting process, MATEC Web of Conferences 121, 05007 (2017), 8th International Conference on Manufacturing Science and Education – MSE 2017 “Trends in New Industrial Revolution”, DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201712105007
  21. Kujawińska A., Rogalewicz M., Diering M., Piłacińska M., Hamrol A., Kochański A., Assessment of ductile iron casting process with the use of the DRSA method, Min. Metall. Sect. B-Metall. 52 (1) B (2016) 25-34. DOI:10.2298/JMMB150806023K
  22. Kujawińska A., Rogalewicz M., Piłacińska M., Kochański A., Hamrol A., Diering M., Application of DRSA method for quality prediction in a casting process, Metalurgija 55 (4) (2016), 821-824. UDC – UDK 621.74.04:669.13.001.3:168.2=111
  23. Kujawińska A., Rogalewicz M., Diering M., Application of Expectation Maximization method for purchase decision-making support in welding branch, Manag. and Prod. Eng Rev. 7 (2) (2016), 29-33, DOI: 10.1515/mper-2016-0014
  24. Rogalewicz M., Sika R., Methodologies of knowledge discovery from data and data mining methods in mechanical engineering, Manag. and Prod. Eng Rev. 7 (4) (2016), 97-108, DOI: 10.1515/mper-2016-0040
  25. Rogalewicz M., Kujawińska A., Piłacińska M., Selection of data mining method for multidimensional evaluation of the manufacturing process state, Management and Production Engineering Review, Komitet Inżynierii Produkcji PAN, vol. 3, no.2 Warszawa 2012
  26. Rogalewicz M., Some notes on multivariate statistical process control, Management and Production Engineering Review, Komitet Inżynierii Produkcji PAN, vol. 3, no.4, pp. 80-86, Warszawa, December 2012.

  OBSZAR NAUKOWY

  statystyczne sterowanie procesami (SPC), wielowymiarowe statystyczne sterowanie procesami (MSPC), metody statystyczne w zarządzaniu jakością (tradycyjne karty kontrolne, wskaźniki zdolności jakościowej, karty kontrolne dla specjalnych zastosowań), metody Data Mining

   

Magdalena Diering

dr inż., adiunkt e-mail: magdalena.diering@put.poznan.pl tel.: 61 665 27 38 Pokój 308

Konsultacje

Informacje o konsultacjach dostępne w informatorze PP. Kliknij tutaj.

  Dr inż. Magdalena Diering

  • Doktor nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania (WBMiZ), Politechnika Poznańska (PUT) (2010).
  • Adiunkt w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji na WBMiZ, PUT.
  • Autorka ponad 20 publikacji naukowych z obszaru analizy systemów pomiarowych (MSA), statystycznego sterowania procesami (SPC), inżynierii jakości, systemów zarządzania.
  • Absolwentka programu MNiSW Top 500 Innovators – Science, Management, Commercialization, Stanford University, USA (staż naukowy 9-tyg., 2012).
  • Wykładowca na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Trener specjalistycznych kursów „Black Belt” i wykładowca studiów podyplomowych „Zarządzanie jakością w teorii i praktyce” na WBMiZ, PUT.
  • Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewnienia Jakości na WBMiZ, PUT (kadencja 2012-2016).
  • Członkostwo w organizacjach / komitetach:
   • Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją (od 2006), sekretarz oddziału w Poznaniu.
   • European Network for Business and Industrial Statistics (ENBIS) (od 2006).
   • Stowarzyszenie Top 500 Innovators (od 2012).
   • Polsko-Amerykańska Rada Współpracy (USPTC) (od 2012), v-ce prezes zarządu.
   • 5th International Conference on Surface Metrology (ICSM 2016), 2016, członek komitetu organizacyjnego.
   • IV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna MANUFACTURING, 2014, przewodnicząca komitetu organizacyjnego.
   • Konferencja IDEA, 2014, członek komitetu organizacyjnego.
   • Poland Silicon Valley Science and Technology Symposium– LIFE SCIENCESS & Advanced Materials, San Francisco, 2013, członek komitetu organizacyjnego.
   • III międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna MANUFACTURING, 2010, członek komitetu organizacyjnego.

  OBSZAR NAUKOWY

  analiza systemów pomiarowych (MSA), statystyczne sterowanie procesami (SPC), inżynieria jakości, system zarządzania jakością, zarządzanie projektami (PM), lean thinking

   

  WYBRANE PUBLIKACJE

   

Piotr Pajzderski

dr inż., docent e-mail: piotr.pajzderski@put.poznan.pl tel.: 61 665 27 40 Pokój 309

  OBSZAR NAUKOWY

  systemy zarządzania, ISO 9001, EN 17025, MSA, SPC, metody statystyczne w systemach zarządzania, projektowanie systemów zarządzania, audit, CE

  PUBLIKACJE

  • Pajzderski P.: Metodyka badania powtarzalności i odtwarzalności systemów pomiarowych, Metrologia w systemach jakości1-3, VI Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 16-18 października 2000
  • Pajzderski P.: Zastosowanie metodyk badania powtarzalności i odtwarzalności w walidacji metod badań, VII Sympozjum Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych Pollab, Zakopane, maj 2001 r., Biuletyn Informacyjny Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
  • Pajzderski P., Iglantowicz T.: Dokładność metody pomiarowej a niepewność pomiaru – próba analizy, Pomiary Automatyka Kontrola nr 5/2000
  • Pajzderski P., Iglantowicz T.: Walidacja systemów pomiarowych w procesach wytwarzania, Manufacruring’01, Współczesne problemy wytwarzania, Materiały konferencyjne, 8-9.11.2001 Poznań
  • Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami, PWN 2005 (autorstwo 3 podrozdziałów i współautorstwo 3)
  • Pajzderski P.: Wykorzystanie metod statystycznych do szacowania niepewności wyników metod pomiarowych, IX Sympozjum Klubu Pollab pn.: Szacowanie niepewności pomiarów w laboratoriach badawczych, 18-20.05.2003, Zakopane, I-sza tura
  • Pajzderski P.: Wykorzystanie metod statystycznych do szacowania niepewności wyników metod pomiarowych, IX Sympozjum Klubu Pollab pn.: Szacowanie niepewności pomiarów w laboratoriach badawczych, 07-09.09.2003, Zakopane, II-ga tura
  • Kania M., Pajzderski P.: Application of Some Statistical Methods for Evaluation Manufacturing Process Capability, Materiały Konferencyjne: 2nd International Conference – Virtual Design and Automation, New Trends in Collaborative Product Design, 28-29 November 2005, Poznań, 5 stron
  • Karwacki M., Pajzderski P.: Process and Product Monitoring System Based on Permanent Product Audits, Materiały Konferencyjne: 2nd International Conference – Virtual Design and Automation, New Trends in Collaborative Product Design, 28-29 November 2005, Poznań, 6 stron
  • Pajzderski P.: Dobór wyposażenia do monitorowania i pomiarów czy dobór procesów pomiarowych? Metrologia w systemach zarządzania – 5, Sympozjum PF ISO 9000, Wadowice 18_20.10.2006
  • Hamrol A., Pajzderski P.: Sterowanie procesami tolerowanymi jednostronnie, Konferencja „Nowe metody statystyczne wspomagające zarządzanie jakością”, Poznań, 7.12.2006
  • Hamrol A., Pajzderski P.: Sterowanie procesami tolerowanymi jednostronnie, Komisja Nauk Towaroznawczych Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Poznań 2007
  • Diering M., Pajzderski P., Pająk E.: Measurement System Analysis – a computer aided research, 8th ENBIS Conference (European Network for Business and Industrial Statistics), 21-25.09.2008, Ateny, Grecja.
  • Diering M., Pajzderski P., Pająk E.: Measurement system analysis using already existing data – new control charts for MSA, 9th ENBIS Conference (European Network for Business and Industrial Statistics), 21-23.09.2009, Geteborg, Szwecja, str. 32
  • M. DIERING, P. PAJZDERSKI, E. PAJĄK, S. JAŠAREVIĆ: How to measure the ability and to evaluate the usefulness of measurement system? (poster), Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna MANUFACTURING 2010, 24-26.11.2010, Poznań, Polska, Organizator: IMt, Politechnika Poznańska
  • M. DIERING, P. PAJZDERSKI, S. JAŠAREVIĆ: Practical verification of usage of measurement system on-line analysis, Międzynarodowa Konferencja Naukowa ICAMMM 2010 (International Conference On Applied Mechanics, Materials and Manufacturing), 13-15.12.2010, Muscat, Oman, Organizator: Sultan Qaboos University, Oman
  • M. DIERING, P. PAJZDERSKI: Wybrane aspekty sterowania jakością pomiarów i badań, Sympozjum Metrologia w Systemach Zarządzania – 6, pierwsza edycja: Dymaczewo k/Poznania 15-17.09.2010; druga edycja: Szczyrk 01-03.12.2010, Organizator: Klub Polskie Forum ISO 9000
0
valentines daywishes Promise Day valentines day quotes