bodrum escort escort bodrum porno escort denizli bayan escort malatya kayseri escort bayan

Publikacje książkowe

Adam Hamrol Strategie i Praktyki Sprawnego Działania LEAN, SIX SIGMA i inne Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015
Ewa Dostatni Proekologiczne projektowanie wyrobów w środowisku CAD 3D z zastosowaniem technologii agentowej Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2014

Opis

W monografii opisano autorską metodę wspomagającą recyklingową ocenę wyrobu na etapie jego projektowania, opartą na recyklingowym modelu wyrobu (RmW) i technologii agentowej. Po wprowadzeniu do ekoprojektowania, ze szczególnym uwzględnieniem norm i dyrektyw dotyczących środowiskowych aspektów projektowania i rozwoju wyrobu, scharakteryzowano narzędzia i metody wspomagające środowiskową ocenę wyrobu. Opis autorskiej metody wspomagającej ekoprojektowanie rozpoczęto od zaprezentowania modelu wyrobu utworzonego z uwzględnieniem recyklingu oraz jego implementacji w systemie CAD. Analiza porównawcza formalnych metod modelowania struktury wyrobów, w której brano pod uwagę reprezentację danych niezbędnych do recyklingu oraz możliwość ich implementacji w systemie CAD, umożliwiła opracowanie wytycznych do utworzenia ostatecznego recyklingowego modelu wyrobu. Opisano metody: recyklingowej oceny projektowanego wyrobu, szacowania kosztów recyklingu oraz podpowiedzi i sugestii, opartą na wiedzy zebranej podczas opracowywania poprzednich projektów. Scharakteryzowano paradygmaty technologii agentowej i na tej podstawie sformułowano założenia systemu agentowego wspomagającego projektowanie wyrobów oparte na RmW. Przedstawiono funkcje systemu i metodę ich implementacji. Technologia agentowa umożliwiła wykorzystanie tego systemu w środowisku projektowym charakteryzującym się strukturą rozproszoną. Na zakończenie podano przykład wykorzystania tej technologii do recyklingowej oceny wyrobu opartej na RmW.

Marek Wirkus, Henryk Roszkowski, Ewa Dostatni, Wacław Gierulski Zarządzanie projektem Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014

Opis

Podręcznik obejmuje wiedzę o tym, jak skutecznie realizować projekty, aby ich pozytywne rezultaty przełożyć na przyszły sukces organizacji. Zarządzanie projektami we współczesnym świecie nabrało więc szczególnego znaczenia, zwłaszcza w obliczu intensywnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Obecnie stanowi ono rozbudowaną i kompletną dziedzinę wiedzy, charakteryzującą się m.in. sprawdzonymi w praktyce metodami oraz efektywnym systemem kształcenia. Bardzo istotna jest także rola menedżerów projektu (osób o szczególnych predyspozycjach osobowościowych), którzy muszą mieć na tyle wysokie kwalifikacje, aby sprawnie zarządzać takimi podstawowymi parametrami projektu, jak: zamierzony wynik, zakres, koszty, zasoby, czas, jakość, ryzyko. Właśnie m.in. Tym zagadnieniom jest poświęcona niniejsza książka.

Beata Starzyńska Systematyka narzędzi doskonalenia procesów produkcyjnych dla organizacji uczących się. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013

Opis

W rozdziale pierwszym rozprawy przedstawiono rolę oraz znaczenie informacji i zasobów wiedzy w procesach uczenia się organizacji, ukierunkowanych na doskonalenie jej procesów. Rozdział drugi zawiera historię rozwoju myśli naukowej w dziedzinie organizacji i zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem technik organizatorskich i kierowniczych. W rozdziale trzecim dokonano podziału narzędzi doskonalenia procesów produkcyjnych, umożliwiającego włączanie do opracowanej systematyki instrumentów innych koncepcji niż zarządzanie jakością. Kolejno przedstawiono przebieg oraz wyniki badania sondażowego w przedsiębiorstwach produkcyjnych Wielkopolski nt. stopnia znajomości, obszarów wykorzystania oraz przydatności szerokiego spektrum narzędzi oraz metod zarządzania jakością. Zgromadzona w ten sposób wiedza została wprowadzona do systemu informatycznego klasy SWD. W rozdziale piątym dysertacji opisano autorską metodę wzorca kryteriów oraz jej implementację programową w postaci komputerowego systemu wspomagania decyzji w zakresie doboru oraz stosowania narzędzi i metod zarządzania jakością – z przeznaczeniem do wykorzystania w warunkach przemysłowych. W części prac związanych z tworzeniem oprogramowania sięgnięto po rozwiązania z obszaru inżynierii oprogramowania. Podsumowanie rozważań teoretycznych oraz badań empirycznych zawarto w rozdziale szóstym dysertacji.

Zofia Zymonik, Adam Hamrol, Piotr Grudowski Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013
Roman Konieczny, Adam Dudziak, Damian Grajewski, Filip Górski Techniki pomiarów optycznych w inżynierii odwrotnej Poznań 2012
Adam Hamrol Zarządzanie jakością z przykładami Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

Opis

Książka zawiera kompleksową, popartą licznymi przykładami wiedzę na temat zarządzania jakością. Poza wiadomościami podstawowymi, dotyczącymi projektowania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania jakością, autor przedstawia takie problemy, jak:

  • ocena jakości,
  • koncepcje, metody i narzędzia wspomagające zarządzanie jakością,
  • zastosowania statystyki w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania jakością,
  • koszty jakości.

Największymi zaletami podręcznika są:

  • przejrzysta struktura i jasność wykładu,
  • wiedza teoretyczna poparta przykładami z praktyki,
  • zestawy pytań i zadań,
  • bogata bibliografia,
  • indeks rzeczowy.
Edward Pająk Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

Opis

Podstawowy podręcznik akademicki do zarządzania produkcją, wykładanego na kierunkach zarządzanie i inżynierii produkcji na politechnikach oraz uczelniach technicznych i ekonomicznych. Zawiera kompleksowe ujęcie problematyki wchodzącej w zakres przedmiotu, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych i tendencji rozwojowych.

Największą zaletą, wyróżniającą go na tle innych publikacji z tej dziedziny, jest interdyscyplinarne przedstawienie problematyki zarządzania produkcją, umiejętnie łączące zagadnienia natury organizacyjnej, technicznej (technologicznej i konstrukcyjnej) i ekonomicznej (koszty). Tylko bowiem harmonijny rozwój wszystkich obszarów, będących w sferze zainteresowania zarządzania produkcją, może dać zadowalający efekt. Ma to szczególne znaczenie w czasie, gdy wejście Polski do Unii Europejskiej zmusza polskie przedsiębiorstwa do konkurowania z zagranicznymi korporacjami na globalnym rynku.

Książka przeznaczona dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych uczelni wyższych na kierunkach zarządzania i inżynierii produkcji oraz praktyków zajmujących się problemami związanymi z zarządzaniem i organizacją produkcji w zakładach produkcyjnych.

Edward Pająk, Adam Dudziak, Filip Górski, Radosław Wichniarek Techniki przyrostowe i wirtualna rzeczywistość w procesach przygotowania produkcji Poznań 2011

Opis

Książka dotyczy dwóch bardzo ważnych technologii TCT: wytwarzania przyrostowego w warstwach oraz wirtualnej rzeczywistości. Badania i analizy w niej zawarte, są rezultatem realizacji projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Metodyka wielokierunkowego tworzenia prototypów technikami przyrostowymi (praca nr 3390/B/T02/2009/36). W ramach realizacji projektu zespół jego realizatorów prowadził badania właściwości prototypów i modeli wykonanych techniką rapid prototyping (RP), przy czym badania prowadzono wykorzystując do budowy prototypów metodę FDM (ang. Fused Deposition Modeling – FDM). Większość stosowanych w praktyce urządzeń RP (a szczególnie urządzenia FDM), to urządzenia do jednokierunkowego nakładania warstw materiału. Prowadzone w ramach projektu badania dotyczyły wielokierunkowego nakładania warstw materiałów i stanowiły podstawę opracowania koncepcji urządzenia RP umożliwiającego realizację opracowanej technologii. W ramach projektu opracowano wirtualny prototyp urządzenia.

Beata Starzyńska, Adam Hamrol, Marta Grabowska Poradnik menedżera jakości. Kompendium wiedzy o narzędziach jakości Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010

Opis

Aby pracownicy przedsiębiorstw produkcyjnych oraz usługowych mogli w sposób efektywny uczestniczyć w inicjowanych przez organizacje programach poprawy, muszą mieć do dyspozycji środki w postaci sposobów (narzędzi), umożliwiających im szybkie, łatwe, ale skuteczne podejmowanie decyzji, a w konsekwencji – działań. Zachęcając pracowników do włączania się w „sprawy jakości” często zapomina się, iż mogą być bezradni wobec problemu odpowiedniego wykorzystania dostępnych danych i informacji, do których zbierania i przetwarzania służą narzędzia jakości. W poradniku zamieszczono charakterystyki mniej znanych narzędzi i metod, pokazując jednocześnie ich różnorodny charakter. Układ poradnika jest nietypowy; stanowi odejście od klasycznych podziałów na narzędzia tradycyjne, nowe, itd. – kryteriami porządkowania zebranych w dziewięciu rozdziałach poradnika narzędzi jakości są działania realizowane podczas analizy oraz doskonalenia procesów: dekompozycja, grupowanie, opisywanie przepływu, monitorowanie zmienności, ocena wyników, ocena zdolności, rangowanie, wskazywanie krytycznych elementów, wskazywanie zależności, zarządzanie zmianami w procesie oraz techniki kreatywnej pracy zespołowej. Polecamy!

Magdalena Diering, Agnieszka Kujawińska MSA-Analiza Systemów Pomiarowych. Przewodnik po procedurach
valentines daywishes Promise Day valentines day quotes